The Forgotten Coast: Return to Wild Florida, Movie 7 pm